Loondoorbetalingsverplichting bij werktijdverkorting

Gelet op de vele vragen die wij ontvangen met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting bij werktijdverkorting willen wij graag wijzen op het volgende. Op de website van de rijksoverheid wordt namelijk vermeld dat werknemers financieel weinig merken van de werktijdverkorting, want ‘zij ontvangen gewoon hun loon’. Dit behoeft niet het geval te zijn, gelet op het volgende.

De hoofdregel is dat u als werkgever verplicht bent de werknemer het loon door te betalen 7:628 lid 1 BW, indien een werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. In lid 8 van dat artikel is opgenomen dat van deze (mogelijke) doorbetalingsverplichting bij ministeriële regeling kan worden afgeweken.

Dit is sinds kort aan de orde. Vanaf 1 januari 2020 is namelijk de ‘Regeling onwerkbaar weer’[1] in werking getreden. Er kan dan een vrijstelling voor de loondoorbetalingsverplichting gelden voor de werkgever als er een ontheffing (werktijdverkorting) is verleend voor buitengewone omstandigheden. Het coronavirus is zo’n buitengewone omstandigheid, naar onze mening (en die van de regering). Dit geldt niet in alle gevallen zo. Dit kan namelijk anders zijn op grond van de cao en de arbeidsovereenkomst. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een werkgever op basis van de wet niet verplicht is het loon door te betalen als sprake is van buitengewone omstandigheden waarvoor de Minister SZW tijdelijke werktijdverkorting toestaat, hetgeen het geval is bij het coronavirus.

Er dient in onze optiek wel een grote kanttekening te worden geplaatst. Dit zou namelijk inhouden, nu de vraag naar werktijdverkorting zodanig groot is dat een groot aantal werknemers direct zonder inkomen zal komen te zitten en deze regeling met betrekking tot de werktijdverkorting de maatschappij enorm hard zal raken. Een werkgever kan er derhalve ook voor kiezen om het loon vrijwillig door te betalen (op basis van goed werkgeverschap) zodat in tijden van een crisis de klappen samen worden opgevangen en de gevolgen voor de maatschappij minder hard zullen zijn. Daarnaast is het ons inziens nog maar de vraag hoe dit zich verhoudt tot goed werkgeverschap en de maatregelen op korte termijn waar naar wordt gekeken door de minister van werkgelegenheid.[2] [3]

UPDATE [18 maart 2020]

Het Kabinet heeft op 17 maart 2020 extra maatregelen aangekondigd. De werktijdverkorting is per direct ingetrokken en zal worden vervangen door de NOW (Noodmaatregel Overbrugging  voor Werkbehoud). De exacte tekst van deze regeling is nog niet bekend gemaakt. Wel verwijzen wij alvast naar de informatie die is gepubliceerd op de website van de overheid zelf. Vraag uw jurist altijd om uw specifieke situatie te beoordelen in het kader van de nieuwe regels.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

mr. G. Volders                                              mr. E.J.H. van Namen
Advocaat                                                        Advocaat