Procesrechtelijke verruiming inzage en afgifte bescheiden!

Niet zelden worden partijen geconfronteerd met het feit dat zij geen beschikking hebben over bescheiden en informatie die wel bij een andere partij aanwezig zijn. Ons wetboek biedt ons verschillende mogelijkheden om toch deze informatie en bescheiden te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn: (voorlopig) getuigenverhoor, (voorlopig) deskundigenbericht, verzoek openlegging bescheiden, maar ook het verzoek tot inzage van bescheiden. Deze laatste is opgetekend in artikel 843a Wetboek van Rechtsvordering. In dit wetsartikel is onder meer opgenomen dat “op vordering van” iemand zich tot de rechter kan wenden. De aanduiding in het Wetboek van Rechtsvordering waarin deze bewoordingen worden gebruikt, werd hoofdzakelijk uitgelegd dat een partij daarvoor een dagvaarding moet laten uitbrengen. Een dagvaarding is een ander processtuk dan een verzoekschrift. Voordelen van een verzoekschriftprocedure is dat deze vaak eenvoudiger, laagdrempelig en daarmee ook goedkoper is.

Het hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) heeft zeer recent op  26 oktober 2018 geoordeeld dat ondanks de bewoordingen “op vordering van” geen dagvaarding noodzakelijk is voor het verkrijgen van inzage en afgifte bescheiden, maar dat dit ook bij verzoekschrift kan worden verzocht. Deze uitspraak bevordert de procesefficiëntie indien er sprake is ‘grote’ onduidelijkheid in een rechtsgeschil. Het biedt de mogelijkheid om een verzoek tot inzage en afgifte te combineren met een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor en een voorlopig deskundigenbericht, maar hiermee staat ook de deur open voor een dergelijk verzoek in rechtsgebieden die hoofdzakelijk bestaan uit verzoekschriften, zoals het personen- en familierecht. Een rechtsontwikkeling die mijns inziens gewenst is.

Van belang is ook te vermelden dat er voldaan dient te zijn aan de overige (inhoudelijke) vereisten die artikel 843a RV stelt om met succes een vordering of verzoekschrift voor inzage of afgifte van bescheiden in te stellen.

Mocht U problemen hebben met het verkrijgen van informatie of afgifte van bescheiden, bel gerust (073 - 691 19 79) om te bezien of er voor U mogelijkheden zijn.

 

Mevrouw Mr Nathalie van Beurden
Advocaat