Wijzigingen ontslagrecht in internetconsultatie (3)!

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen en komt daarom met een pakket maatregelen, onder de naam: “Wet arbeidsmarkt in balans” (WAB). Een aantal van die maatregelen zal ik in deze blog toelichten. Zie voor de wijzigingen op het gebied van de ketenregeling en voor oproepkrachten, alsook voor payroll werknemers mijn eerdere blogs.

Ontslagrecht: 
Sinds de WWZ is wettelijk bepaald wat de redelijke gronden voor ontslag zijn, welke ontslagroute gevolgd moet worden en zijn regels gesteld waaraan het ontslag getoetst moet worden. De WWZ heeft ook een nieuwe vergoeding geïntroduceerd, de transitievergoeding. Na evaluatie van de WWZ is de regering van mening, dat er een aantal wijzigingen voor het (ontslag)recht dienen te worden doorgevoerd. Opnieuw is daarbij de onderliggende gedachte, dat meer werknemers werken op basis van een contract voor onbepaalde tijd. De voorstellen hebben (onder andere) betrekking op:

  • Ontslagrecht. Men wenst een cumulatiegrond toe te voegen aan de redelijke gronden voor ontslag, In het huidige (gesloten) systeem kunnen rechters enkel de arbeidsovereenkomst ontbinden als er is voldaan aan één van de gronden. Is dat niet het geval, dan zal er geen ontslag volgen. Verschillende ontslaggronden kunnen dus niet worden samengevoegd en alsnog een grond voor ontslag vormen. Dit systeem wil de regering wijzigen door het invoeren van een cumulatiegrond. De grond zal gaan inhouden, dat er sprake moet zijn van een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden, die zodanig is dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij gebruik van de cumulatiegrond zou de werknemer dan wel (naast de transitievergoeding) recht hebben op een  hogere gemaximeerde vergoeding, zijnde maximaal de helft van de transitievergoeding. In dat geval zal een werknemer dus een maximale vergoeding kunnen ontvangen van 1,5 keer de transitievergoeding.
  • Proeftijd. Er wordt voorgesteld om de maximale proeftijdperiode te verlengen van twee maanden naar vijf maanden, indien er voor het eerst een arbeidsovereenkomst wordt gesloten en direct voor onbepaalde tijd. De maximale proeftijd voor bepaalde tijd contracten van twee jaar of langer wenst de regering te verlengen naar drie maanden.
  • Transitievergoeding. Tot slot wil de regering het recht op en de opbouw van de transitievergoeding aanpassen. Bij dit voorstel ontstaat het recht op een transitievergoeding al vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast stelt de regering voor om te sleutelen aan de hoogte van de transitievergoeding door de hogere opbouw van de transitievergoeding na tien jaar dienstverband te verlagen, alsook om de referteperiode van twee jaar af te schaffen. Daarnaast wordt voorgesteld om een werkgever in bepaalde gevallen te compenseren voor een betaalde transitievergoeding (zoals een vergoeding na twee jaar ziekte of bij pensionering). 

Vervolg en contact:
Men kan nu tot 7 mei 2018 een reactie geven op het concept wetsvoorstel. De Minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Heeft U vragen of wenst U van gedachten te wisselen omtrent het bovenstaande, dan sta ik U graag te woord: 06-52352549 of g.volders@vissers-advocatuur.nl.

De heer Mr Gijs Volders
Advocaat