Aanbieden van online kansspelen in Nederland legaal?

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 18 maart 2015 heeft het nodige stof doen opwaaien zowel in de Nederlandse politiek als daarbuiten. In deze bijdrage een korte uiteenzetting van de uitspraak en antwoord op de vraag of de online kansspelmarkt nu open is voor buitenlandse aanbieders.

Unibet versus Gokker1

De vraag die aan de rechter werd voorgelegd is of de Speler 2, die in totaal € 178.088,50 heeft vergokt bij de door Unibet online aangeboden kansspelen, recht heeft op terugbetaling van zijn inleg. De grondslag hiervoor, aldus de Speler, is gelegen in het feit dat de tussen hem en Unibet tot stand gekomen kansspelovereenkomst nietig c.q. vernietigbaar is daar de overeenkomst in strijd zou zijn met de wet.

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan niet worden gesteld dat een rechtshandeling die, hoewel bij wet verboden, maar in brede lagen van de samenleving niet meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren en dan ook door de overheid wordt gedoogd, niet enkel en alleen om reden dat een vergunning ontbreekt, vernietigd moeten worden geacht.

De Rechtbank is in onderhavig geval van oordeel dat het online gokken wijdverbreid is in Nederland. Daarbij heeft de Kansspelautoriteit (KSA) handhavingscriteria geformuleerd op basis waarvan de Rechtbank oordeelt dat niet wordt opgetreden tegen bonafide, zonder vergunningen handelende aanbieders3. Daarbij is de wetgever reeds doende met het schrijven van nieuwe wetgeving. Aldus, zo oordeelt de Rechtbank, kan niet worden gezegd dat het aanbieden van online kansspelen op afstand zonder vergunning als maatschappelijk ongewenst, of illegaal of strafwaardig wordt gezien. Aldus moet de kansspelovereenkomst niet als vernietigbaar worden aangemerkt. Om dezelfde reden kan ook niet worden gezegd dat de overeenkomst in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden, op grond waarvan de overeenkomst nietig zou zijn.

Online kansspelen op afstand dus legaal?

Naar aanleiding van deze uitspraak, die in de basis reeds bestaande jurisprudentie herhaalt, wordt de conclusie getrokken dat het aanbieden van onlinekansspelen op afstand in Nederland gelegaliseerd is. In dat kader zijn ook door het Kamerlid Vos (PvdA) vragen gesteld aan de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie4.

Mijns inziens berust de stelling dat online kansspelen op afstand naar aanleiding van de uitspraak gedoogd worden of legaal zijn op een onjuiste interpretatie van de uitspraak. De rechter heeft zich niet uitgelaten over de juistheid van de strafrechtelijke en bestuursrechtelijk verbodsbepalingen, maar uitsluitend over of de tot stand gekomen kansspelovereenkomst in strijd met de wet tot (civiele) nietigheid moet leiden. Gelet op de (maatschappelijke) omstandigheden zoals voornoemd, is een kansspelovereenkomst niet nietig. Het aanbieden van online kansspelen op afstand blijft dus zonder meer verboden en kan nog altijd leiden tot strafrechtelijke of bestuursrechtelijke aansprakelijkheid. Daarbij is het beleid van de KSA niet door de rechter in haar uitspraak gekwalificeerd als gedoogbeleid, zoals door de directeur van de KSA is gesteld in de Trouw5.

Handhaving Online kansspelen op afstand

Aan het bestuursorgaan (alsook het OM) komt een zekere beleidsvrijheid toe ter zake de handhaving, waarbij de prioriteringscriteria thans de situatie zodanig maken dat buitenlandse aanbieders van online kansspelen een geringe kans hebben op handhavend optreden, tenzij:

  • de website, waarop het kansspel gespeeld wordt, eindigt op .nl en/of;
  • de kansspelwebsite in de Nederlandse taal te raadplegen is, en/of;
  • er reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt.

De huidige situatie zorgt evenwel voor een zekere mate van rechtsonzekerheid. Reden waarom de directeur van de KSA de wetgever terecht maant tot haast bij het wetgevingsproces6.

Mocht U vragen hebben of advies wensen over online kansspelen, schroom dan niet om even contact met ons op te nemen.

Lars Westhoff
Juridisch Adviseur

 
1 Lees hier de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:1452

2 In tegenstelling tot de rechtbank prefereren wij het gebruik van het woord “Speler” in plaats van Gokker.