Bedrijfsgeheimen beschermen

Op 27 mei 2016 heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie een richtlijn aangenomen inzake het vaststellen van uniforme regels binnen Europa met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Een bedrijfsgeheim is a) informatie die niet algemeen bekend is en/of niet eenvoudig toegankelijk is, b) informatie die handelswaarde bezit omdat zij geheim is, c) informatie die onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. In Nederland wordt vaak contractueel geregeld tussen partijen dat dergelijk informatie geheim gehouden dient te worden.

De nieuwe richtlijn verbiedt het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen door een persoon die “wist of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte.” (artikel 4 lid 4).

Tevens verbiedt de nieuwe richtlijn het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen, “waarvan het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het in de handel brengen aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.” (artikel 2 lid 4).

Indien dezelfde informatie wordt verkregen door eigen onderzoek of door onderzoek van een bestaand product, dan is er geen sprake van schending van een bedrijfsgeheim.

Hoe het voorgaande in de praktijk zal uitwerken, zullen we op korte termijn weten.

Indien U nog vragen mocht hebben naar aanleiding van het bovenstaande, neemt U gerust contact op met ons kantoor.

Mevrouw Mr Gemmy van der Valk-van den Bosch
Advocaat