Bestraffing van (collectieve) excessen KNVB gebrekkig gemotiveerd

Diverse incidenten op het voetbalveld hebben ervoor gezorgd dat er (terecht) veel aandacht is voor de aanpak van geweld rond het voetbalveld. Reden waarom de KNVB deze incidenten ook streng tuchtrechtelijk aanpakt. Dit lijkt mij terecht. Het lijkt er echter op dat daarbij niet de nodige zorgvuldigheden worden betracht. Zo zijn de procedures kort en niet altijd duidelijk, waardoor clubs niet altijd in staat zijn zich voor te bereiden en de uitspraken vaak niet voldoende zijn onderbouwd, hetgeen de waarheidsvinding m.i. niet ten goede komt. Deze kritieken zijn recentelijk gehoord door de Rechtbank Midden Nederland in de zaken van SV Huizen en VV Bennekom.

SV Huizen - VV Bennekom

Na schermutselingen door spelers van beide van voornoemde clubs is door (uiteindelijk) de Beroepscommissie van de KNVB een straf opgelegd van 5 winstpunten in mindering, voorwaardelijk uit de competitie nemen van mannen zaterdag 1 en € 200,00 boete. Hiertegen zijn beide clubs in kort geding opgekomen. En met succes.

Niet gemotiveerd

De kortgedingrechter geeft aan dat de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep niet hebben gemotiveerd waarom bepaalde handelingen (een klap) moeten worden gekwalificeerd als excessief. De commissies geven aan dat er met het geven van een klap sprake is van buitensporig fysiek geweld en dus een exces. Dit terwijl de reglementen een onderscheid maken tussen overtredingen en excessieve overtredingen en daarbij een aanzienlijk verschil is in straf.

Wel of niet een excessieve overtreding

Voor excessieve overtreding moet volgens de reglementen sprake zijn van buitensporig gewelddadig handelen. Daarbij wordt als voorbeeld gegeven een vuistslag, stomp, kopstoot, elleboogstoot of kniestoot. Hoewel deze opsomming niet limitatief is, kan niet worden gezegd dat een klap hier zonder meer tussen valt. Dit hadden, naar het oordeel van de kortgedingrechter, de commissies dus moeten motiveren.

Sancties kunnen geen stand houden

Nu de KNVB nalaat dit nader te motiveren en derhalve een deugdelijke motivering ontbreekt oordeelt de kortgedingrechter dat de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep in redelijkheid niet tot de gegeven uitspraken hebben kunnen komen. De kortgedingrechter schorst daarom de beslissingen van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep.

Behoorlijke procedure

Ons kantoor vertegenwoordigt veelvuldig clubs en spelers die tuchtrechtelijk door de KNVB worden aangesproken. We ontvangen dan ook met enige regelmaat soortgelijke tuchtrechtelijke vonnissen, waarbij de uitspraak slecht of zeer beperkt is gemotiveerd. Deze ontwikkeling bekijken wij als kantoor met enige zorg. Er moet zeker stevig worden opgetreden tegen zaken die niet rond een voetbalveld plaats horen te vinden. Het gevaar is dat de rechten van de daders aanzienlijk geschonden worden en daarmee foutieve uitspraken tot stand komen, op basis waarvan niet zelden aanzienlijke straffen worden opgelegd. Het is derhalve tijd dat de tuchtrechtelijke procedure weer in balans komt.

Heeft U vragen naar aanleiding van het voorgaande of wordt U of uw club tuchtrechtelijk aangesproken, schroom dan niet om even contact op te nemen met ons.


Lars Westhoff
Juridisch Adviseur