De zaak van Van Gelder: duidelijke regels of het gebrek daaraan

Dinsdag 9 augustus (2:55 Nederlandse tijd) werd duidelijk dat Yuri van Gelder door het NOC*NSF is uitgesloten van verdere deelname aan de Olympische Spelen in Rio.[1] In deze bijdrage gaan wij in op de regels rond deze uitsluiting en onthouden wij ons, bij gebrek aan kennis over de feitelijkheden, aan inhoudelijke uitspraken over de zaak van Van Gelder zelf.

Kwalificatie, selectie en uitzending

Iedere sportbond kent zijn eigen verenigingsrechtelijke structuur op grond waarvan leden zijn aangesloten c.q. lid zijn van de nationale en internationale bonden. Op haar beurt zijn de internationale bonden lid c.q. maken zij deel uit van het NOC*NSF, het Nederlands Olympisch Comité. De nationale sportbond draagt zorg voor de kwalificatie en selectie van de atleten voor de Olympische Spelen op basis van de voorwaarden die worden ingegeven vanuit de internationale sportbonden, het IOC en NOC*NSF. Vervolgens worden de atleten voorgedragen aan NOC*NSF die de atleten uitzendt.

Juridische verhouding

Zoals aangegeven is de atleet lid c.q. aangesloten bij de nationale bond. Dit brengt echter op zichzelf nog geen lidmaatschap c.q. aansluiting tot stand met het NOC*NSF. Daarom sluit het NOC*NSF voor de uitzending overeenkomsten met de atleten. Dit is de overeenkomst: “Overeenkomst Olympische Spelen Rio 2016 NOC*NSF”. Op basis van deze overeenkomst worden aan de uitzending rechten en plichten verbonden. Zo zijn er onder meer regels opgenomen over doping en medische zaken maar ook over commerciële zaken, zoals het portretrecht.

Grondslag overtreding

Nu deze overeenkomst de grondslag constitueert voor de rechten en plichten die een atleet aangaat, dient in de overeenkomst ook de grondslag te zijn gegeven voor de overtreding van Van Gelder. Hoewel niet bekend is wat de overtreding feitelijk inhoudt, kan in ieder geval worden aangegeven dat de regels op eerste zicht geen regels bevatten ten aanzien van alcoholgebruik, anders dan dat men zich als atleet redelijk moet gedragen. Daartoe wordt verwezen naar artikel 6 lid 4 van voornoemde overeenkomst:

“De Topsporter gedraagt zich op een zodanige wijze als van een goed lid van TeamNL (Rio 2016) verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten en neemt daarbij onder meer maar niet uitsluitend het gestelde in de IOC Code of Ethics in acht.”

Onvoldoende en onduidelijke regels

Hoewel juistheid van de opgelegde sanctie vanzelfsprekend valt en staat met ernst van de feiten, is evident dat voorgaande (gedrags)regels onvoldoende zijn om aan iedere vorm van alcoholgebruik dergelijk zware gevolgen aan te verbinden. Zoals in elke overeenkomst tussen partijen het geval is, bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst, moeten de niet toegestane gedragingen inclusief gevolg van te voren duidelijk kenbaar zijn. Aldus had, wanneer ieder alcohol gebruik verboden is, dit in de overeenkomst, dan wel in de daarbij behorende gedragsregels concreet genoemd moeten worden inclusief het gevolg: uitsluiting. Dit geldt tevens voor alle andere ongewenste gedragingen.

Gevolgen

De sanctie uitsluiting is de zwaarste sanctie die kan worden opgelegd. De feiten en omstandigheden moeten dan ook een dergelijk zware sanctie rechtvaardigen. Van Gelder heeft diverse mogelijkheden om de sanctie aan te vechten, hetgeen mogelijk kan leiden tot een schadevergoedingsverplichting indien het NOC*NSF de sanctie te lichtvaardig heeft genomen.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen  hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Mr L. Westhoff
Advocaat


[1] https://teamnl.org/artikelen/2016/08/yuri-van-gelder-naar-huis-gestuurd