Herplaatsing

In het ontslagrecht is vanaf 1 juli 2015 nieuw dat een werkgever een arbeidsovereenkomst pas kan beëindigen als herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is. Wat houdt deze voorwaarde precies voor U in?

In de wet is een verplichting opgenomen, dat U dient te onderzoeken of een werknemer binnen redelijke termijn te herplaatsen is in een andere passende functie, eventueel met behulp van scholing. In de aanvullende Ontslagregeling zijn nadere voorwaarden en regels opgenomen. Bij de beoordeling of binnen uw onderneming passende functies beschikbaar zijn voor de werknemer (die voor ontslag in aanmerking komt), worden arbeidsplaatsen betrokken:

  1. waarvoor een vacature bestaat, of waarvoor binnen de redelijke termijn, een vacature zal ontstaan;

  2. van werknemers of personen die (kort gezegd) werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst of op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, voor zover op die arbeidsplaatsen geen werkzaamheden van tijdelijke aard worden verricht gedurende ten hoogste 26 weken.

Indien uw onderneming uit een groep vennootschappen bestaat, dan wordt er bij de beoordeling ook gekeken naar arbeidsplaatsen bij die andere vennootschappen. Verder wordt er bepaald, dat er van een passende functie sprake is wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer en dat de redelijke termijn (in de meeste gevallen) gelijk is aan de opzegtermijn. Bij een disfunctionerende werknemer mag U een lagere functie aanbieden.

Uit de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam d.d. 22 oktober 2015 kan worden afgeleid, dat de “herplaatsingsvoorwaarde” verder gaat dat het alleen maar wijzen op openstaande vacatures binnen de organisatie. Er wordt van U verwacht dat U de betreffende werknemer actief begeleidt, initiërend te werk gaat en eventuele belemmeringen voor nieuwe functies wegneemt. Dit laatste kan inhouden dat er concrete opleidingsmogelijkheden worden geboden of er wordt gekeken hoe een eventueel niet aansluitend CV voor de betreffende vacature opgelost kan worden. Kortom, de “herplaatsingsvoorwaarde” mag niet worden onderschat.

Mocht U vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt U contact opnemen met mij.

Mr Gijs Volders
Advocaat