Het dossier KNVB/FC Twente in het kort

Op 18 mei jongstleden heeft de Licentiecommissie van de KNVB haar (voorgenomen) besluit kenbaar gemaakt ten aanzien van het handelen van FC Twente. FC Twente wordt gestraft voor het financiële wanbeleid en het (bewust) foutief voorlichten van de Licentiecommissie inzake de financiële situatie van FC Twente in de afgelopen jaren, maar krijgt voor het komend seizoen wel een licentie om in de Jupiler League actief te zijn. In dit artikel enkele kritische juridische kanttekeningen en overwegingen naar aanleiding van de tot op heden door de KNVB verstrekte informatie.

Decemberbesluit

In december heeft de Licentiecommissie van de KNVB de licentie van FC Twente op grond van artikel 12 lid 2 sub c van het Licentiereglement voorwaardelijk ingetrokken. Om de licentie te behouden moest FC Twente aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • volledige medewerking verlenen in het te verrichten onderzoek;

  • de uit het onderzoek voortkomende aanbevelingen onvoorwaardelijk en tijdig aanvaarden en implementeren;

  • gedurende drie seizoenen afzien van Europees voetbal;

FC Twente heeft aan voornoemde voorwaarden voldaan, reden waarom de Licentiecommissie de licentie van FC Twente niet op voornoemd besluit heeft ingetrokken. De licentiecommissie heeft echter wel aangeven dat, indien zij in december alle informatie hadden gehad over de wantoestanden die hun voorstellingsvermogen te boven gaan, zij de licentie onmiddellijk hadden ingetrokken. Dit had uiteraard grote invloed gehad op het competitieverloop.

Kwesties Tadic, Corona en Engelaar

Zowel vóór als na het genomen besluit is aan de Licentiecommissie geen informatie verstrekt over de kwesties met voornoemde spelers. FC Twente deed deze kwesties naar het oordeel van de Licentiecommissie af met “mogelijk meer onregelmatigheden”. Dit terwijl deze onregelmatigheden reeds bekend waren bij FC Twente en deze niet direct aan de Licentiecommissie zijn bekendgemaakt. Dit handelen wordt FC Twente zwaar aangerekend door de Licentiecommissie. De Licentiecommissie duidt het handelen dat na 15 december 2015 bekend is geworden als stelselmatige opzettelijke misleidende handelswijze van FC Twente met het oogmerk het licentiesysteem te omzeilen. Dit betreft dus zeer ernstige zaken, die zelfs als frauduleus worden betiteld door de Licentiecommissie.

Sanctie

Gelet op het voorgaande acht de Licentiecommissie een sanctie geboden. Op grond van het licentiereglement kan een boete van € 45.250 worden opgelegd, dan wel de licentie worden ingetrokken. Gelet op de ernst van de gebeurtenissen acht de Licentiecommissie een boete onevenredig licht, nu een dergelijke lichte sanctie afbreuk doet aan de status van het licentiesysteem. Het handelen van FC Twente rechtvaardigt geen andere sanctie dan het intrekken van de licentie.

KNVB Licentie

Tegelijkertijd is de Licentiecommissie van oordeel dat FC Twente en alle daarbij betrokken stakeholders de afgelopen vijf maanden zodanige stappen gemaakt dat de gevolgen van het besluit tot intrekking van de licentie onevenredig moet worden geacht. De Licentiecommissie beroept zich vervolgens op een redelijke toepassing van het Licentiereglement en met overeenkomstige toepassing van artikel 7 van het Licentiereglement. De Licentiecommissie is van oordeel dat FC Twente de afgelopen vijf maanden heeft laten zien voor de toekomst aan alle relevante licentie-eisen te voldoen om aan een betaald-voetbalcompetitie te mogen deelnemen en dat intrekking tot disproportionele maatschappelijke consequenties zal leiden in de regio Twente. Reden waarom, zo overweegt de Licentiecommissie, zij de grenzen van het Licentiereglement opzoekt en FC Twente een nieuwe licentie geeft waarmee FC Twente volgend seizoen uitkomt in de Jupiler League.

Wij vragen ons sterk af of de licentiecommissie wel de juridische mogelijkheid heeft om het regelement op te rekken en of het aan de Licentiecommissie is om bij haar (voorlopig voorgenomen) oordeel de maatschappelijke consequenties te betrekken.

Over de gevolgen van de beslissing komen wij in een aparte blog terug.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Mr. L. (Lars) Westhoff
Advocaat