HET NIEUWE INTERNATIONALE EUROPESE ERFRECHT PER 17 AUGUSTUS 2015

Wat bedoelen wij met internationaal erfrecht?
Internationaal erfrecht is het samenstel van  regels dat bepaalt wie erfgenamen zijn en hoe een erfenis wordt afgewikkeld c.q. verdeeld als erfgenamen in verschillende landen woonachtig zijn. Steeds meer mensen hebben een partner van buitenlandse afkomst en/of hebben bezittingen in het buitenland en/of zijn van plan te emigreren.

De Europese Erfrechtverordening
Op 17 augustus 2015 treden de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking, hetgeen Internationaal erfrecht omvat. Ieder land kent tot  17 augustus 2015 zijn eigen regels, doch vanaf die datum geldt de Europese voor bijna alle landen van de Europese Unie. Met de Europese Erfrechtverordening heeft men bedoeld de afwikkeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger te maken.

Wat houdt de Verordening in hoofdlijnen in voor de toekomst?
Op een nalatenschap zal het recht van het land van toepassing zijn, waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze in dat testament op te nemen. Op grond van de Verordening kan alleen een keuze worden gedaan voor het recht van de nationaliteit, oftewel Nederland. Nu kan ook nog een rechtskeuze voor de gewone verblijfplaats worden gemaakt.
Daarnaast zal het voor notarissen mogelijk worden om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen. Met deze verklaring kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten.

De Verordening zal van toepassing zijn op nalatenschappen van personen, die na 17 augustus 2015 komen te overlijden.

Wat adviseren wij U?
Het is een verstandige keuze een advies in te winnen als U te maken heeft met Internationale vraagstukken. Gezien de wijziging in de wetgeving is het verstandig zo’n advies op korte termijn te vragen. Vooral omdat nu nog in Nederland een rechtskeuze kan worden gedaan voor het recht van de gewone verblijfplaats. Na 17 augustus 2015 schijnbaar niet meer!
Als U nu voor Nederlands erfrecht kiest, is na uw overlijden Nederlands recht van toepassing, ook als U ná het maken van uw testament eventueel naar een ander EU-land verhuist.

Internationaal erfrecht buiten de EU
Ook in de situatie dat een Nederlander buiten de Europese Unie woonachtig is, speelt de Europese Erfrechtverordening een rol.

  • Vanaf 17 augustus 2015 hebben de regels van de Verordening directe werking in het Nederlandse recht;

  • Als geen testament is opgesteld met een keuze voor het Nederlandse recht, zal op de afwikkeling van de nalatenschap het recht van de laatste woonplaats van toepassing zijn.

  • Als het recht van de laatste woonplaats niet regelt dat het recht van de nationaliteit (Nederland) van toepassing is, is het recht van het woonland van toepassing.

In alle gevallen is het verstandig om een testament met een rechtskeuze te maken, indien men wenst dat het Nederlandse recht van toepassing is. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat EU-lidstaten vanaf 17 augustus 2015 een rechtskeuze voor het Nederlandse recht (recht nationaliteit) moeten accepteren en voor niet-EU lidstaten de acceptatie van een rechtskeuze afhankelijk is van het recht in het betreffende land. Als het woonland een rechtskeuze voor het Nederlandse recht niet accepteert, kan het dus zijn dat niet het Nederlandse recht zal worden toegepast.

  • Tot zover…

    Mr Johan L. Vissers
    Advocaat