Kostenverhogende omstandigheden of meerwerk: recht op extra vergoeding?

Wij worden er bijna dagelijks mee geconfronteerd: discussies over kostenverhogende omstandigheden of meerwerk. Wanneer heeft de aannemer nu recht op een verhoging van de aanneemsom of een extra meerwerkvergoeding?

Kostenverhogende omstandigheden ex artikel 7:753 BW
In Boek 7 Titel 12 van het Burgerlijk Wetboek staan de bepalingen over de overeenkomst van aanneming van werk opgenomen. Vaak wordt er door de aannemer met zijn opdrachtgever een totale aanneemsom afgesproken, die in termijnen dient te worden voldaan. Tijdens het werk kan het echter zijn dat er kostenverhogende omstandigheden zijn, als gevolg waarvan de aannemer recht kan hebben op verhoging van de overeengekomen aanneemsom.

Van belang is, dat de kostenverhogende omstandigheden niet zijn toe te rekenen aan de aannemer en de aannemer bij het bepalen van de aanneemsom geen rekening hoefde te houden met deze omstandigheden. Wil de aannemer een verhoging van de aanneemsom vorderen, dan dient dit te geschieden via de rechter, hetgeen enkel anders is indien de kostenverhoging het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verschaft die voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij de aannemer zelf had behoren te ontdekken dat er onjuiste gegevens werden verstrekt.

Tot slot is het voor het recht hebben op een verhoging van de aanneemsom wegens kostenverhogende omstandigheden van belang dat de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor de prijsverhoging. Indien de opdrachtgever stelt dat hij niet gewaarschuwd is, dient de aannemer te bewijzen dat dit wel zo is en dit is dan ook helaas vaak de kern van vele procedures.

Meerwerk ex artikel 7:755 BW
Op het moment dat de opdrachtgever zelf verzoekt om wijzigingen en/of aanpassingen in het uit te voeren werk, kan de aannemer betaling van extra kosten vorderen. Simpel gezegd, wordt er dan een vergoeding van meerwerk gevorderd.  

Ook hier geldt weer: zorg er als aannemer voor dat U de opdrachtgever tijdig wijst op de prijsverhoging. Doet U dit niet, dan kunt U ook geen meerwerkvergoeding vorderen, tenzij de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat er extra kosten met het meerwerk gepaard zouden gaan.

Indien U vragen mocht hebben naar aanleiding van het bovenstaande, neemt U gerust contact op met ons kantoor.

Mevrouw Mr Gemmy van der Valk-van den Bosch
Advocaat