Regeerakkoord: verplichte vestiging in Nederland bij vergunning kansspel op afstand

In het regeerakkoord maken de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bekend, dat zij een aanvullende eis stellen via de vergunningverlening ten aanzien van Kansspelen op Afstand, waarvoor thans bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel voorligt.

Regeerakkoord Rutte III

Letterlijk is in het regeerakkoord opgenomen:

“Bij de verlening van vergunningen voor kansspelen op internet zal als vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland is gevestigd. Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid zal bijzondere aandacht worden besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving en wordt het bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen niet aangetast.”

Online kansspelen: verplichte vestiging in Nederland

Uit deze passage blijkt dat een aanbieder met een vergunning voor online kansspelen ‘op enigerlei wijze ook in Nederland is gevestigd’. Deze formulering is zodanig vaag dat niet duidelijk is wat hiermee wordt bedoeld of beoogd. Blijkens de huidige formulering kan een buitenlandse aanbieder volstaan met een vestiging in Nederland. Ook lijkt voldoende, dat een buitenlandse aanbieder een Nederlandse rechtspersoon opricht zonder personeel, die de vergunninghouder wordt. Onduidelijk is dan ook wat met deze maatregel wordt beoogd. Immers door een vestiging in Nederland of een Nederlandse rechtspersoon, wordt amper extra zekerheid verkregen voor een effectief handhavingsbeleid.

In strijd met Europees recht

Blijkens de tekst wordt bij de vergunning(verlening) deze voorwaarde opgelegd. Afhankelijk van de exacte uitwerking kan men zich de vraag stellen hoe een dergelijke regeling zich verhoudt tot het Europees recht. Het lijkt in het licht van recente rechtspraak van het Hof van Justitie onacceptabel dat een vergunning, met de openstelling van de Nederlandse markt, alleen kan worden verleend aan in Nederland gevestigde ondernemingen.[1]

Kansspelverslaving en goede doelen

Voorts wordt nogmaals de aandacht voor de kansspelverslaving en de bestaande regeling voor goede doelen benadrukt. Onduidelijk is of op basis van deze overweging nader beleid moet worden verwacht.

Specialist in Kansspelen

Wij volgen de ontwikkelingen rond online kansspelen op de voet en zullen ook monitoren hoe dit regeerakkoord naar de praktijk wordt vertaald. Vragen of opmerkingen? Stelt u ze gerust: l.westhoff@vissers-advocatuur.nl

Mr Lars Westhoff
Advocaat


[1] Zie bijvoorbeeld: Hof van Justitie d.d. 22 juni 2017, C‑49/16 (Unibet/Hongarije), < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=192064&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=1096762 >