Snel, digitaal procederen: eKantonprocedure: uitspraak binnen 8 weken

De rechtspraak heeft een nieuwe snelle digitale procedure ontwikkeld bij de Kantonrechter, waarbij binnen 8 weken uitspraak wordt gedaan, genaamd: eKantonrechter. Leidraad voor de procesvoering is het Procesreglement eKantonrechter.

De eKantonprocedure bestaat uit vijf fasen:

  1. Aanvraagfase:

Allereerst dient de eiser een aanvraag in te dienen voor het voeren van een eKantonprocedure. Indien de aanvraag volledig is, ontvangt eiser een code die hij aan de verweerder/tegenpartij overhandigd. Vervolgens geeft verweerder een reactie op de aanvraag en of hij een tegenvordering en/of bewijsstukken heeft.

  1. Beoordeling eKanontrechter:

De eKantonrechter beoordeelt of het geschil van partijen geschikt is voor zijn geschilbeslechting. Partijen worden hiervan in kennis gesteld. Leidraad is: geschilbeslechting van eenvoudige geschillen tussen burgers en bedrijven tot maximaal € 25.000,-. Daarbij kan gedacht worden aan geschillen betreffende wonen (zoals huurkwesties of geschillen tussen buren), werken (zoals arbeidskwesties), koop en verkoop (zoals: geen betaling, deugdelijkheid product, levering, opschorting, verrekening), enzovoorts.

  1. Verzoekfase:

Indien de eKantonrechter het geschil toegelaten heeft tot de eKantonprocedure, kunnen partijen hun standpunten nader toelichten. Ook is vanaf dat moment het griffierecht door eiser verschuldigd en gaat de termijn van acht weken in voor het doen van uitspraak door de eKantonrechter.

  1. De zitting:

Partijen worden door de eKantonrechter uitgenodigd om ter zitting te verschijnen, tenzij beide partijen afzien van een mondelinge behandeling. De zitting zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw te ’s-Hertogenbosch of te Rotterdam. Reden hiervoor is dat enkel deze rechtbanken de eKantonprocedure hebben geïntroduceerd.

  1. Uitspraak:

Binnen acht weken na de verzoekfase zal de eKantonrechter uitspraak doen.

Er is sprake van een (geheel) nieuwe procedure die voor eenvoudige geschillen -zowel qua rechtsgronden als qua bewijspositie- een goede en snelle oplossing kan bieden. De eKantonprocedure is minder geschikt voor geschillen waarin bijvoorbeeld bewijslevering middels getuigenverhoren noodzakelijk is, dan wel een deskundige benoemd moet worden. De snelheid en vereenvoudiging van de gerechtelijke eKantonprocedure leent zich niet voor uitvoerige getuigenverhoren of deskundigenonderzoek. De eKantonprocedure is niet mogelijk indien er sprake is van een doorlegging van aansprakelijkheid (vrijwaring) van een derde partij. Bijvoorbeeld een doorverkoop of een onderhuur.

Van belang is ook dat indien partijen kiezen voor een eKantonprocedure zij afstand doen van hun recht om in hoger beroep te gaan. Dit houdt in dat de eKantonrechter als eerste en enige instantie oordeelt. Indien een partij het dus niet eens is met de uitspraak van de eKantonrechter, kan deze uitspraak niet worden aangetast. Let wel, zaken met een geldelijk belang tot € 1.750, zijn sowieso niet vatbaar voor hoger beroep. 

Afhankelijk van het geschil zal een afweging gemaakt moeten worden of een procedure en zo ja, welke procedure uw belang het beste dient. Voor een nadere toelichting of advies, kunt U contact opnemen met ons kantoor.

Nathalie van Beurden
Advocaat