Verdere wijziging Nederlands BV- / NV-recht

“Hij die aan de touwtjes trekt”

In het kader van de verdere modernisering van het Nederlandse vennootschapsrecht, wordt er wederom een poging gedaan via een externe commissie de ernstig verouderde Nederlandse wetgeving (daterend vanaf 1838) te combineren met de recente uitspraken van onze Hoge Raad, alsmede met als voorbeeld de wetgeving van het land Curaçao (feitelijk het eerdere in Nederland niet aangenomen wetsvoorstel Maijer), de Wet Personenvennootschap uit te werken en aan te nemen. Dit wordt intussen strikt noodzakelijk, nu er geen lijn in het huidige fundament te ontdekken is. Hetgeen tot enorme onzekerheid leidt bij vele ondernemingen in het MKB. Ergens einde dit jaar wordt hier witte rook verwacht.

Met de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht en de Wet Bestuur en Toezicht werd het Centraal Aandeelhoudersregister verwekt, doch de geboorte laat ook op zich wachten, ondanks de vraagtekens die in de markt over dit besluit van de overheid zijn ontstaan en voortbestaan. Wanneer de geboorte plaatsvindt, is onduidelijk, doch wellicht heeft het te maken met het navolgende:

Centraal aandeelhoudersregister en UBO-register.
Besloten vennootschappen hebben een in aandelen verdeeld kapitaal en worden qua zeggenschap beheerst door aandeelhouders en door deze aandeelhouders aangesteld bestuur, althans zo leert ons onze wetgeving. In diezelfde wetgeving staat tevens iets opgetekend aangaande de Feitelijk leidinggevende, oftewel, zoals een van de leden van een van onze hoogste rechtscolleges zei: "Hij die aan de touwtjes trekt". Bijvoorbeeld een vader, die zijn zoon op de troon van de onderneming zet, doch 's-avonds aan de eettafel het beleid en zelfs de strategie bepaalt. Deze vader is een zogeheten UBO (Ultimate Beneficial Owner), welke UBO extern bekend zal worden door middel van optekening in een UBO-register. Dit register is een verplichting geworden conform de EU-anti-witwasrichtlijn, vandaar dat waarschijnlijk met de geboorte van het Centraal Aandeelhoudersregister gewacht wordt tot na de invoering van het UBO-register. De contouren van het UBO-register worden van lieverlede duidelijk, aangaande wat ingeschreven zal moeten worden. Terwijl in het Centraal Aandeelhoudersregister authentieke gegevens worden opgetekend, zal het UBO-register er anders gaan uitzien. Hoe bepaalt men namelijk "wie aan de touwtjes trekt", als hier geen wettelijke basis, overeenkomst of statuten voor aanwezig zijn in het licht van "hij die betaalt, bepaalt". 

Mijn eerste conclusie is dan ook dat het zal gaan om formele- en materiële zeggenschap inclusief katvangers bij rechtspersonen en vennootschappen, maar niet om Trusts. De Stichting Particulier Fonds (SPF) wordt thans nog bekeken, maar het lijkt er op dat deze niet onder deze regelgeving zal vallen. Verder zal het UBO-register de vorm krijgen van een openbaar register met privacy-waarborgen, voortbouwend op het UK-systeem. 

De komende tijd zal het leren, maar wij houden U op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Mocht U verdere informatie willen neemt u dan contact met ons op.

Mr J.L. Vissers
Advocaat