Wet auteurscontractenrecht in werking

Per 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. De achterliggende gedachte: de positie van de maker van auteursrechtelijke werken verbeteren. Wat wordt er geregeld door deze Wet?

In hoofdlijnen:

  • voor zowel de overdracht van auteursrecht, als het verstrekken van een exclusieve licentie geldt voortaan de (schriftelijkheids)eis van een akte;

  • de maker van het auteursrecht heeft recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden aan derden;

  • de hoogte van deze billijke vergoeding kan door de Minister van OC&W op gezamenlijk verzoek van verenigingen van makers en exploitanten worden vastgesteld;

  • de maker die bevoegdheden heeft verleend ten aanzien van ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog onbekende exploitaties, heeft recht op een aanvullende billijke vergoeding. Is de exploitatiebevoegdheid inmiddels overgedragen aan een derde, dan dient deze derde de aanvullende vergoeding te voldoen;

  • makers verkrijgen het recht om een exploitatieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nadat aan de exploitant een redelijke termijn tot nakoming is geboden, als het werk onvoldoende geëxploiteerd wordt;

  • de rechter kan de exploitatieovereenkomst aanpassen, indien mocht blijken dat de vergoeding die toekomt aan de maker ernstig onevenredig is in verhouding tot de opbrengsten van de exploitatie;

  • bedingen die voor een onredelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken van de maker inhouden, zijn vernietigbaar, hetgeen ook geldt voor onredelijk bezwarende bedingen;

  • er is een wettelijke basis om een geschillencommissie in te stellen;

  • de belangrijkste makers van een filmwerk krijgen recht op een proportionele vergoeding als zij hun rechten overdragen aan de producent van het filmwerk.

Deze Wet bevat dwingendrechtelijke bepalingen en geldt enkel voor contracten, die zijn gesloten ná 1 juli 2015. De maker van het werk kan van de bepalingen in deze Wet geen afstand doen. Sommige bedingen zullen ook gelden voor contracten die zijn gesloten vóór 1 juli 2015. Let er daarbij ook op, dat de Wet ook van toepassing kan zijn op contracten waarin gekozen is voor buitenlands recht.

Wenst U meer info te verkrijgen of heeft U vragen? Neem gerust contact op met ons kantoor.

Mevrouw Mr Gemmy van der Valk-van den Bosch
Advocaat