Wijziging arbeidsrecht voor sportverenigingen.

Sinds 1 juli 2015 is het arbeidsrecht gewijzigd door invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

De wijziging van deze (arbeidsrecht) Wet heeft flinke gevolgen gehad voor amateur sportverenigingen, met name voor werknemers die op basis van elkaar opvolgende tijdelijke overeenkomsten werkzaamheden verrichten, waaronder de trainers en coaches met een arbeidsovereenkomst. In dit geval kan een sportvereniging vanaf de invoering van de Wwz een werknemer in een periode van 2 jaar maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden als zij elkaar met een onderbreking van 6 maanden of korter opvolgen, zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Gezien het feit echter dat de meeste trainers een contract voor één seizoen krijgen, betekent dit dat een trainer al na 2 seizoenen bij een derde seizoen een overeenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. In plaats van 3 tijdelijke contracten maar 2, hetgeen voor de meeste sportverenigingen niet wenselijk is.

Vandaag echter heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de regelgeving inzake het arbeidsrecht voor sportverenigingen een wijziging zal ondergaan. Deze wijziging zal als volgt worden ingevuld.

Netwerk in de Sport en CAO

Een sportvereniging kan zich op korte termijn kan aansluiten bij de door Netwerk in de Sport opgerichte werkgeversorganisatie voor de lokale sportwerkgever. Door lid te worden van deze nieuwe werkgeversorganisatie zal de ‘Cao Sportverenigingen’ van toepassing worden. In deze cao is een uitzondering in de hiervoor uitgelegde ketenbepaling opgenomen, waardoor 6 contracten in 4 jaar kunnen worden overeengekomen zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De verwachting is, dat de nieuwe werkgeversvereniging in de Sport vanaf 1 januari 2017 operationeel zal zijn.

Hoewel in de tussentijd sportverenigingen gebonden zijn aan de bestaande wettelijke regeling uit de Wwz, kan een sportvereniging in de tussentijd in de overeenkomst een zogenoemd incorporatiebeding opnemen en van toepassing verklaren op de eventuele arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan. In het kort komt het erop neer, dat in de (nieuwe) arbeidsovereenkomst een artikel wordt opgenomen waarin staat dat de eerder genoemde cao van toepassing zal zijn in de nabije toekomst.

Payrolling in de sport

Een andere mogelijkheid  zou nog zijn om gebruik te maken van de dienstverlening van een sportservicebureau die dan als formeel werkgever zal optreden. Feitelijk is dit een soortement van payrolling. Op deze organisatie is de cao Sportverenigingen van toepassing. Dit zal echter wel kosten met zich meebrengen. Hier ligt dus een individuele keuze voor de sportverenigingen.

De nieuwe regelgeving is volgens ons een goede ontwikkeling voor de amateursportverenigingen die nu vanaf 1 juli 2015 geconfronteerd zijn met wetgeving die voor de sportverenigingen niet werkbaar is gebleken.

Wij zullen U op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Mocht U over deze regelgeving vragen hebben, neemt U dan contact met het Juridisch Sportloket van Vissers Advocatuur op.

Mr Remco Wortel
Advocaat