Wijzigingen arbeidsrecht uitgesteld

Op 10 juni jongstleden heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet en Zekerheid. Eerder zouden de eerste wijzigingen in deze wet al in werking treden per 1 juli 2014. Omdat diverse partijen twijfelen of met name werkgevers wel op zo’n korte termijn voldoende op de hoogte zouden zijn van de wijzigingen, is de inwerkingtreding daarvan uitgesteld tot 1 januari 2015.

Voor alle zekerheid nogmaals de wijzingen die nu per 1 januari 2015 worden ingevoerd op een rijtje:

Proeftijd
Voor contracten van 6 maanden of korter die worden gesloten vanaf 1 januari 2015 zal het bedingen van een proeftijd niet langer mogelijk zijn.

Non-concurrentiebeding
Het is vanaf 1 januari 2015 niet langer toegestaan om een non-concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd op te nemen, tenzij er sprake is van een zwaarwichtig belang aan de zijde van de werkgever. Dit belang moet zeer nauwkeurig worden opgenomen in het beding. Zonder de motivering van het belang is het beding nietig.

Aanzegplicht bij einde contract bepaalde tijd
Voor alle contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer die na 1 februari 2015 eindigen (de wet treedt in werking per 1 januari 2015, maar er geldt een overgangstermijn van 1 maand), zal de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het dienstverband voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk moeten informeren over het al dan niet voortzetten van dit dienstverband (aanzegplicht). Als de werkgever deze plicht verzuimt, moet hij de werknemer een vergoeding betalen ter grootte van 1 maandsalaris.

Uitzendbeding
Op grond van het huidige recht is het uitzendbureaus toegestaan om in de overeenkomst met de uitzendkracht te bedingen dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de opdracht met de inlener eindigt (uitzendbeding). Deze werking van dit beding is thans beperkt tot 26 weken, maar kan bij cao worden verlengd. Per 1 januari 2015 wordt deze mogelijkheid om de duur van het beding bij cao te verlengen beperkt tot 78 weken.

Loondoorbetalingsverplichting in oproep- en uitzendcontracten
Bij oproep- en uitzendcontracten kunnen werkgevers gedurende de eerste 6 maanden uitsluiten dat er aanspraak bestaat op loon, ook als het niet kunnen aanbieden van werk aan de oproepkracht voor rekening van de werkgever komt (bijv. bij ziekte). Bij cao kan van deze duurbeperking worden afgeweken en kan de duur van de uitsluiting worden verlengd. Vanaf 1 januari 2015 zal afwijking ten nadele van de oproepcontractant bij cao alleen mogelijk zijn, als de werkzaamheden in de bij cao te bepalen functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Voor uitzendcontracten wordt deze mogelijkheid om bij cao af te wijken beperkt tot 78 weken.

Advies
Als U nog altijd meer wilt weten over het nieuwe arbeidsrecht of uw organisatie goed wil voorbereiden op de verwachte wijzigingen, dan kunt U uiteraard contact met ons opnemen, waarbij wij U altijd van een passend advies kunnen voorzien.

 

Sandra Verberk-Elich
Advocaat