Zorgplicht bank bij (particuliere) borg

Banken zijn vaak betrokken bij de totstandkoming van borgstellingen. Indien een financiering wordt gevraagd, komt de vraag voor zekerstelling en de mogelijkheid van een borgstelling al snel naar voren. Zowel zakelijk als particulier kan een borgstelling worden aangegaan. In geval van een door een particulier aangegane overeenkomst van borgtocht, kan de overeenkomst op grond van dwaling (verkeerde voorstelling van zaken) worden vernietigd. De schuldeiser (bijvoorbeeld de bank) kan enkel stellen dat de dwaling voor rekening van de borg moet blijven indien deze stelt (en zo nodig bewijst) dat hij de borg omtrent de risico’s heeft voorgelicht. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Het Gerechtshof Den Haag heeft bij zijn arrest d.d. 8 april 2014 (dat op 3 november 2015 is gepubliceerd) geoordeeld dat de zorgplicht van een financiële instelling -naast de waarschuwing voor risico’s- er ook toe kan strekken het risico op het kunnen bestaan van een onjuiste voorstelling van zaken bij de wederpartij/borg over de omvang van een bepaald risico tegen te gaan. Tevens geeft het Gerechtshof een oordeel omtrent de bewijslastverdeling, waarbij het onder meer overweegt dat de bank de bewijslast heeft dat de dwaling voor rekening van de particuliere borg blijft en dat zij heeft voorgelicht. Het beroep van de bank dat de getekende overeenkomst dwingend bewijs is, wordt daarin gehonoreerd. De borg wordt in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren.

De vraag is: Bent U borg en heeft de bank U goed voorgelicht?

Indien U omtrent het bovenstaande vragen heeft, neemt U dan contact op met ons kantoor.

Mevrouw Mr Nathalie van Beurden
Advocaat